Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/01/2012

na osobiste pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej ‘Szansa’”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa  społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) (CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa)

 

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 06 lipca 2012 roku o godzinie 10.00.

 

Treść zapytania ofertowego

 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 oświadczenie w zakresie wykształcenia osoby pracującej w charakterze doradcy zawodowego

 

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie

 

Załącznik nr 6 wykaz doświadczenia w prowadzeniu indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem  terminu składania ofert

 

Załącznik nr 7 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Załącznik nr 8  wzór umowy

 

Załącznik nr 9 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego

 

Informacja o wyborze Wykonawcy – doradca zawodowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/02/2012

na realizację usługi prowadzenia indywidualnego coachingu w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi prowadzenia indywidualnego coachingu w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 03 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie w zakresie wykształcenia osoby pracującej jako coach

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie

Załącznik nr 6 wykaz doświadczenia w zakresie przeprowadzonego indywidualnego coachingu, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem  terminu składania ofert

Załącznik nr 7 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 8  wzór umowy

Załącznik nr 9 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/03/2012

na świadczenie usług w zakresie regularnego transportu – zapewnienia dojazdu uczestnikom projektu  “Centrum Integracji Społecznej Szansa”

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie regularnego transportu – zapewnienia dojazdu uczestnikom projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 60100000-9  Usługi w zakresie transportu drogowego)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 6  sierpnia 2012r. do godz. 12:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3  wzór umowy

Załącznik nr 4 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego

Informacja o wyborze Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/04/2012

na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do warsztatów hotelowo-gastronomicznych

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do warsztatów hotelowo-gastronomicznych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV: 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV: 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
CPV: 15500000-3 Produkty mleczarskie
CPV: 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze
CPV: 15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 16 sierpnia 2012r. do godz. 12:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  wzór umowy

Załącznik nr 5 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego

Informacja o wyborze Wykonawcy – dostawa produktów spożywczych

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/05/2012

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 31600000-2 – Sprzęt i aparatura elektryczna
CPV: 42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne)

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Modyfikacja treści zapytania ofertowego – 25.09.2012 

Treść zapytania ofertowego – tekst ujednolicony po modyfikacji

Informacja o wyborze Wykonawcy – dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/06/2012

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 44111000-1 – Materiały budowlane)

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze Wykonawcy – dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych – 14.11.2012 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/07/2013

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 44111000-1 – Materiały budowlane)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 05 czerwca 2013r. do godz. 16:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze Wykonawcy – dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych – 07.06.2013 r. 

 

NOWE!!! 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08O/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy ogrodniczo-porządkowej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy ogrodniczo-porządkowej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów ogrodniczych lub porządkowych 

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy – instruktor warsztatów ogrodniczo-porządkowych – 27.10.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08B/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy remontowo-budowlanej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy remontowo-budowlanej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów remontowych lub budowlanych 

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy – instruktor warsztatów remontowo-budowlanych – 27.10.2013 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08R/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy rękodzielniczej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy rękodzielniczej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu rękodzieła 

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy – instruktor warsztatów rękodzielniczych – 27.10.2013 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08G/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy gastronomicznej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy gastronomicznej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu rękodzieła 

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy – instruktor warsztatów gastronomicznych – 27.10.2013 r.