Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Pomoc prawna

Od stycznia 2016 rozpoczęliśmy funkcjonowanie punktu udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Knyszynie.

KTO UDZIELA PORAD PRAWNYCH?

W Starostwie Powiatowym w Mońkach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata (w poniedziałki, środy, piątki) lub radcę prawnego (wtorki i czwartki), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

– młodzież do 26 roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ?

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do punktu, który mieści się w Knyszyńskim Ośrodku Kultury, ul. Rynek 29, 19-120 Knyszyn.