Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

O nas

Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku i  jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, której misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Czyniąc to, Caritas odwołuje się do wartości i zasad wypływających z nauki Ewangelii i katolickiej nauki społecznej.

Caritas jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego, działającym na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele diecezjalnych Caritas stoi właściwy biskup-ordynariusz, w praktyce jednak, zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas. Funkcję dyrektora od września 2019 r. pełni ksiądz Jerzy Sęczek, jego zastępcą jest Pan Sebastian Marcin Wiśniewski.

Aby móc skutecznie przychodzić z pomocą potrzebującym oraz w ich imieniu upominać się o poszanowanie, godność oraz należne prawa, staramy się odczytywać potrzeby duchowe i materialne tych, którzy zostali w jakiejkolwiek formie doświadczeni przez los. Staramy się udzielać pomocy wszystkim, bez względu na ich poglądy polityczne, wyznanie, światopogląd czy płeć. Czynimy to prowadząc specjalistyczne placówki i centra pomocy, prowadząc liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia, rozeznają potrzeby bliźnich.

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje cele statutowe w ramach działań podejmowanych w różnego typu placówkach oraz prowadzonych akcji i programów. Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach:

  1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Matki i Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice dla dzieci, wypoczynek dzieci).
  2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (2 Noclegownie dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet, Ogrzewalnia,  Centrum Pomocy Samarytanin).
  3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania wspomagane – wspólnota ARKA).
  4. Leczenie i rehabilitacja (Wypożyczalnia sprzętu medycznego).
  5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Dom dla Repatriantów).
  6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych).

Wszystkich tych, którzy chcą wspierać dzieła Caritas, zachęcamy do przekazania 1 % na rzecz CARITAS POTRZEBUJĄCYM KRS 0000269579. Można również dokonać wpłaty na nasze konto: Bank PKO SA 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527.