Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579

Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin (zakończony)

Okres realizacji: MAJ 2017 – KWIECIEŃ 2020 (3 LATA)

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW

Realizatorzy: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja Dialog, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” oraz Federacja Białystok

Cele :

 1. wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki)
 2. podniesienie poziomu aktywności społecznej  rodziców z sześciu gmin, dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem  społecznym
 3. wzrost kompetencji pracowników/wolontariuszy placówek i organizacji pozarządowych
 4. (przez zbudowanie ich kompetencji i zaangażowanie samorządów, zapewnienie trwałości usług dla rodziny gminach)
 5. zmiana sposobu postrzegania rodzin – ich zaangażowanie w sprawy społeczności, prezentacje i występy kulturalne, dramy, inne aktywności i wydarzenia przez nich organizowane

Grupy docelowe:

 • rodzice przeżywający trudności opiekuńczo – wychowawcze, korzystający z pomocy społecznej, objęci Niebieskimi Kartami, ale też mający dzieci w placówkach dziennych i całodobowych
 • dzieci, młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz pieczy zastępczej
 • wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Działania w ramach projektu:

Asystenci Rodzin

 • Mobilne Punkty Wsparcia w 5 gminach – dyżury specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Akademia Rodziców – Warsztaty Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich oraz wydarzenia rodzinne
 • Mediacje z nastolatkami – warsztaty jak rozmawiać z nastolatkiem skierowane do rodziców i opiekunów
 • Trening Zastępowania Agresji – Warsztaty dla Dorosłych
 • Spotkania konsultacyjne w gminach z rodzinami – budowanie wspólnej odpowiedzialności
 • Rozszerzenie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych o dodatkowe formy pomocy dla dzieci, w tym zajęcia W. Sherborne oraz zajęcia TZA
 • Trening Zastępowania Agresji dla młodzieży
 • Mediacje z dorosłymi – warsztaty dla młodzieży
 • Wsparcie mentoringowe dla młodzieży w placówkach oraz pieczy zastępczej
 • Język angielski dla młodzieży z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Młodzieżowa Scena twórczości w gminach BOF – zajęcia animacyjne z młodzieżą
 • Superwizja dla asystentów i wychowawców pracujących z rodziną i w placówkach wsparcia dziennego
 • Szkolenia dla kadry: Mediacje Rodzinne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywacyjny, Metoda W. Sherborne i inne

Projekt jest wynikiem diagnozy potrzeb opracowanej w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

bof

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

unia 3